കര്‍ത്താവെന്ന് ഈശ്വരനെ വിളിക്കാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല (ജ്ഞാ.5.14)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 14 ന കര്‍ത്തൃത്വം ന കര്‍മ്മാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കര്‍മ്മഫലസംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവര്‍ത്തതേ ഈശ്വരന്‍ ജീവലോകത്തിനുവേണ്ടി കര്‍ത്തൃത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല; കര്‍മ്മഫലസംയോഗത്തേയും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഒരോ ജീവനും...