ഭഗവദ്ഗീത

  • തന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ് താനല്ല (ജ്ഞാ.5.13)

    ഫലേച്ഛയോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെപ്പോലെതന്നെയാണ് കര്‍മ്മയോഗിയും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ തന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവ് താനല്ലെന്നുള്ള ധാരണകൊണ്ട് അവന്‍ തന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അപക്ഷപാതിയാണ്. അവന്‍ എവിടെ തങ്ങിയാലും അവിടം അറിവിന്റെ ആവാസസ്ഥാനമായിരിക്കും.

    Read More »
Back to top button