ലൗകികനാകട്ടെ ആശാപാശത്താല്‍ ബന്ധിതനായി കഴിയുന്നു (ജ്ഞാ.5.12)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 12 യുക്തഃ കര്‍മ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്തഃ കാമകാരണേ ഫലേ സക്തോ നിബന്ധ്യതേ ഈശ്വരനില്‍തന്നെ നിഷ്ഠയോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന നിഷ്കാമ കര്‍മ്മയോഗി, കര്‍മ്മഫലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മനിഷ്ഠയാലുണ്ടാകാവുന്ന ആത്യന്തികമായ...