ഭഗവദ്ഗീത

  • കര്‍മ്മബന്ധത്തില്‍നിന്നുള്ള മോചനം (ജ്ഞാ.5 .11)

    ബുദ്ധിയുടെ പ്രേരണ വകവയ്ക്കാതെ, മനസ്സില്‍ ചിന്ത അംഗുരിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ശാരീരികപ്രവര്‍ത്തനം എന്നുപറയാം കുറച്ചുകൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍ കര്‍മ്മയോഗിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം ഒരു കുട്ടിയുടെ കളിയോടും അലക്ഷ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനോടും…

    Read More »
Back to top button