കര്‍മ്മയോഗിയായവന്‍ ക്രമേണ തത്ത്വവിത്തായി ഭവിക്കുന്നു ( ജ്ഞാ.5.8-9)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 8, 9 നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യതേ തത്ത്വവിത് പശ്യന്‍ ശൃണ്വന്‍ സ്പൃശന്‍ ജിഘ്രന്‍ അശ്നന്‍ ഗച്ഛന്‍ സ്വപന്‍ ശ്വസന്‍ പ്രലപന്‍ വിസൃജന്‍ ഗൃഹ്ണന്‍ ഉന്മിഷന്‍ നിമിഷന്നപി ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാര്‍ത്ഥേഷു വര്‍ത്തന്ത ഇതി ധാരയന്‍...