ഭഗവദ്ഗീത

  • സാംഖ്യയോഗത്തിന്‍റേയും കര്‍മ്മയോഗത്തിന്റെയും സ്വഭാവം (ജ്ഞാ.5 .6)

    അല്ലയോ അര്‍ജ്ജുനാ, ജ്ഞാനനിഷ്ഠാലക്ഷണമായ സന്ന്യാസം, കര്‍മ്മയോഗാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചിത്തശുദ്ധി കൂടാതെ പ്രാപിക്കുക എന്നതു പ്രയാസമാകുന്നു. എന്നാല്‍ കര്‍മ്മയോഗാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ ചിത്തത്തെ സമനിലയിലെത്തിച്ച ഒരാള്‍ വേഗത്തില്‍ ബ്രഹ്മപ്രാപ്തിയെന്ന യഥാര്‍ത്ഥസന്ന്യാസത്തില്‍ എത്തിച്ചേരുന്നു.

    Read More »
Back to top button