ഭഗവദ്ഗീത

  • ജ്ഞാനക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പടിവാതില്‍ (ജ്ഞാ.4.34)

    വിശിഷ്ടമായ ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നവെങ്കില്‍, നീ അര്‍പ്പണബോധത്തോടെ ഹൃദയംഗമമായി ജ്ഞാനികളെ സേവിക്കണം. തത്ത്വവിത്തുകളുടെ പാദസേവ അവരുടെ ജ്ഞാനക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പടിവാതലാണ്. അവരെ ശുശ്രൂഷിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം…

    Read More »
Back to top button