ഭഗവദ്ഗീത

  • മനസ്സിനെ എപ്പോഴും സമാധിയിലുറപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു (ജ്ഞാ.6.10)

    ജ്ഞാനേശ്വരന്‍ പറയുന്നു: ദ്വന്ദ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യഭാവങ്ങളും അര്‍ജ്ജുനന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്താല്‍ അതു പ്രിയങ്കരനായ അര്‍ജ്ജുനനോടുള്ള മധുരമായ സ്നേഹത്തിന്റെ ആനന്ദാനുഭവത്തിനു ഹാനികരമായിരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാന്‍ കരുതി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം…

    Read More »
Back to top button