ഭഗവദ്‌ഗീത

  • സര്‍വം ബ്രഹ്മമയം (ജ്ഞാ.6.29)

    ചിത്തത്തെ ആത്മാവിലുറപ്പിച്ച യോഗി സര്‍വം ബ്രഹ്മമയം എന്നറിഞ്ഞ് ആത്മാവിനെ സര്‍വ്വചരാചരങ്ങളിലും സര്‍വ്വചരാചരങ്ങളെ ആത്മാവിലും കാണുന്നു.

    Read More »
Back to top button