ഭഗവദ്‌ഗീത

  • പരമോന്നത ലക്ഷ്യമായ നിരാകാരബ്രഹ്മം (ജ്ഞാ.6 .45)

    ലക്ഷോപലക്ഷം വര്‍ഷങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങളില്‍ക്കൂടി പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം തരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവന്‍ ഇപ്പോള്‍ ആത്മസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിന്റെ തീരത്ത് അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം മോചനത്തിന്റെ വിജയത്തിനുവേണ്ട എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും സ്വാഭാവികമായി അവനെ പിന്തുടരുകയും…

    Read More »
Back to top button