പരബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യം എല്ലാ ഉപാസകരുടേയും ലക്ഷ്യമാണ് (ജ്ഞാ.6 .46)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 46 തപസ്വിഭ്യോഽധികോ യോഗീ ജ്ഞാനിഭ്യോഽ പി മതോഽധികഃ കര്‍മ്മിഭ്യശ്ചാധികോ യോഗീ തസ്മാദ് ‌യോഗി ഭവാര്‍ജ്ജുന തപസ്സു ചെയ്യുന്നവര്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ളവര്‍ കര്‍മ്മം ചെയ്യുന്നവര്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെക്കാളും ധ്യാനയോഗി...