ഭഗവദ്‌ഗീത

  • ജ്ഞാനേശ്വരി ധ്യാനയോഗം സമാപ്തം (ജ്ഞാ.6 .47)

    ഭഗവാന്‍ ജ്ഞാനേശ്വരന്‍ പറഞ്ഞു : ശ്രീകൃഷ്മന്‍ അര്‍ജ്ജുനനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഞാന്‍ പറയാം. അതു നിങ്ങള്‍ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ബുദ്ധിപൂര്‍വ്വം അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും വേണം. തദനന്തരം ഈ…

    Read More »
Back to top button