എന്നെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ച് യോഗം ശീലിക്കുക (ജ്ഞാ.7 .1)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഏഴ് ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം ശ്ലോകം 1 ശ്രീ ഭഗവാന്‍ ഉവാച: മയ്യാസക്തമനാഃ പാര്‍ത്ഥ! യോഗം യുഞ്ജന്മദാശ്രയഃ അസംശയം സമഗ്രം മാം യഥാ ജ്ഞാസ്യസി തച്ഛൃണു. ഹേ അര്‍ജ്ജുനാ, എന്നില്‍ ആസക്തചിത്തനായി, എന്നെത്തന്നെ ആശ്രയിച്ച് യോഗം...