ഭഗവദ്‌ഗീത

  • ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം (ജ്ഞാ.7 .2)

    അല്ലയോ പാര്‍ത്ഥ, നീ യോഗജ്ഞാനംകൊണ്ടു സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ നിനക്ക് എല്ലാ സിദ്ധാന്തപരമായ അറിവിനെ (ജ്ഞാനം)പ്പറ്റിയും അനുഭവജ്ഞാനത്തെ (വിജ്ഞാനം)പ്പറ്റിയും ഞാന്‍ ഉപദേശിക്കാം. തന്മൂലം നിന്റെ കരതലത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു രത്നംപോലെ…

    Read More »
Back to top button