പരമാത്മാവായ എന്നെ ആദികാരണമാണെന്നറിഞ്ഞാലും (ജ്ഞാ.7.10,11)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 1൦ ബീജം മാം സര്‍വ്വഭൂതാനാം വിദ്ധി പാര്‍ത്ഥ സനാതനം ബുദ്ധിര്‍ബുദ്ധി മതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹം. ശ്ലോകം 11 ബലം ബലവതാമസ്മി കാമരാഗവിവര്‍ജ്ജിതം ധര്‍മ്മോവിരുദ്ധോ ഭൂതേഷു കാമോഽസ്മി ഭരതര്‍ഷഭ അല്ലയോ അര്‍ജ്ജുന, പരമാത്മാവായ എന്നെ...