സകല വേദങ്ങളിലുമുള്ള ഓങ്കാരം ഞാന്‍ തന്നെ (ജ്ഞാ.7.8,9)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് ശ്ലോകം 8 ,9 രസോഽഹമപ്സു കൗന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശിസൂര്യയോഃ പ്രണവഃസര്‍വ്വവേദേഷു ശബ്ദഃ ഖേ പൗരുഷം നൃഷു പുണ്യോ ഗന്ധഃ പൃഥിവ്യാം ച തേജശ്ചാസ്മി വിഭാവസൗ ജീവനം സര്‍വ്വഭൂതേഷു തപശ്ചാസ്മി തപസ്വിഷു അല്ലയോ അര്‍ജ്ജുന, വെള്ളത്തിലുള്ള രസം ഞാനാകുന്നു....