ഭഗവദ്‌ഗീത

  • ജഗത്തു മുഴുവനും ജഗദീശ്വരന്റെ പ്രകടിതരൂപമാണ് (ജ്ഞാ.7.19)

    ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന നിബി‍‍ഡവനങ്ങളില്‍കൂടിയുള്ള യാത്രയില്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന കാമക്രോധാദികളെ ഒഴിവാക്കി അവന്‍ സദ് വിചാരങ്ങളുടെ മല കയറുന്നു. അതിനുശേഷം പുണ്യപുരുഷന്മാരുമായുള്ള സംസര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പെട്ട്, ദുഷ്കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ഊടുവഴിവിട്ട് സല്‍ക്കര്‍മ്മങ്ങളുടെ രാജവീഥിയില്‍ക്കൂടി യാത്രചെയ്യുന്നു. ഈ…

    Read More »
Back to top button