ഭഗവദ്ഗീത

  • പരബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യം എന്ന സമ്പത്ത് (ജ്ഞാ.7.29)

    അല്ലയോ പാര്‍ത്ഥ, ജനനമരണങ്ങളില്‍നിന്നു മോചനം നേടണമെന്ന് ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രയത്നം, പരിപൂര്‍ണ്ണതയുടെ രസം ഇറ്റുവീഴുന്ന, ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരമെന്ന പക്വമായ കനി അവനു നേടിക്കൊടുക്കും. അവന്‍ അതു കൈവരിക്കുമ്പോള്‍…

    Read More »
Back to top button