ഭഗവദ്ഗീത

  • നാശമില്ലാത്തത് (അക്ഷരം) പരബ്രഹ്മമാണ് (ജ്ഞാ.8.11)

    ബുദ്ധികൊണ്ട് അറിയാവുന്നതും പരിമണം നിരൂപിക്കാവുന്നതുമായ എന്തും നശ്വരമാണ്. ബുദ്ധിക്ക് അഗോചരമായതും അഗ്രാഹ്യമായതും അനശ്വരമാണ്. ആകയാല്‍ അക്ഷരമെന്നു വേദസാരം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ പറയുന്നത് പരബ്രഹ്മത്തെപ്പറ്റിയാണ്‌.. അത് പ്രകൃതിക്ക് അതീതമാണ്; അജ്ഞാതവുമാണ്.

    Read More »
Back to top button