ഭഗവദ്ഗീത

  • അ, ഉ, മ്, എന്ന മൂന്നുയോഗാംശങ്ങള്‍ (ജ്ഞാ.8.12,13)

    ഏതൊരുവന്‍ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം പിന്‍വലിച്ച് ഉള്ളിലൊതുക്കി, മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തില്‍ ഉറപ്പിച്ച്, പ്രാണവായുവിനെ ഭ്രൂമധ്യത്തില്‍ അടക്കിനിര്‍ത്തി, ധ്യാനനിഷ്ഠയില്‍ മുഴുകി, ഓം എന്ന ബ്രഹ്മപ്രതീകമായ ഏകാക്ഷരത്തെ നീട്ടിയുച്ചരിച്ച്, എന്നെ ഇടതടവില്ലാതെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടു…

    Read More »
Back to top button