കാരണഭൂതനായിരിക്കുന്ന പരമപുരുഷന്‍ (ജ്ഞാ.8.21,22)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം എട്ട് : അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം ശ്ലോകം 21 അവ്യക്തോഽ ക്ഷര ഇത്യുക്തഃ തമാഹൂഃപരമാം ഗതിം യം പ്രാപ്യ ന നിവര്‍ത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ ശ്ലോകം 22 പരുഷഃ സ പരഃ പാര്‍ത്ഥ ഭക്ത്യാ ലഭ്യസ്ത്വനന്യയാ യസ്യാന്തഃസ്ഥാനി ഭൂതാനി യേന സര്‍വ്വമിദം തതം....