ഭഗവദ്ഗീത

  • ഐശ്വര്യയോഗം യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് (ജ്ഞാ.9.6)

    ഭഗവാന്‍ തുടര്‍ന്നു: അജ്ഞാനമാകുന്ന ബോധക്ഷയത്തെ തരണംചെയ്ത് പവിത്രമായ ആത്മജ്ഞാനം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രഹസ്യം ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ നിനക്കു വെളിപ്പെടുത്തിത്തരാം. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ ധനുര്‍ദ്ധര, ശ്രദ്ധിക്കുക സര്‍വഭൂതങ്ങളേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും…

    Read More »
Back to top button