കേരളത്തിലെ ദേശനാമങ്ങള്‍

  • കേരളത്തിലെ ദേശനാമങ്ങള്‍ – ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍

    “താഴെ കാണിക്കാന്‍ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെ നാമങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ കാഴ്ചയില്‍ വല്ല വ്യത്യാസവും കാണുന്നതായാല്‍ തന്നെയും പിശകായി വിചാരിക്കാവുന്നതല്ല. എന്തെന്നാല്‍ ഭൂമിക്കു പ്രകൃത്യാ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം തന്നെ പ്രധാനകാരണം.…

    Read More »
Back to top button