ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്

  • ബ്രഹ്മജ്ഞസംവാദം (9)

    ഗാര്‍ഗ്ഗി പറഞ്ഞു : "അല്ലയോ, ശ്രേഷ്ഠനായ യാജ്ഞവല്ക്യ! ഞാന്‍ വീണ്ടും താങ്കളോട് സംവാദത്തിന് വരികയാണ്. ഇതില്‍ ഒരുപക്ഷേ താങ്കളുടെ വിജയം നിശ്ചയിക്കപ്പെടും. രണ്ടേ രണ്ടു ചോദ്യശരങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്…

    Read More »
Back to top button