കഠോപനിഷത് പ്രഭാഷണം വീഡിയോ – ശ്രീ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍

കഠോപനിഷത് അധികരിച്ച് പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. 18 വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളായി അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പരമ്പരയെ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. കഠോപനിഷത്ത് സത്സംഗപ്രഭാഷണം MP3 മുന്‍പേ...

ഏകശ്ളോകി സത്സംഗം വീഡിയോ – ബ്രഹ്മശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

ഫെബ്രുവരി 4, 2011, വെളളിയാഴ്ച ദേഹം വെടിഞ്ഞ വേദാന്തഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാതാവും വേദാന്തപ്രഭാഷകനുമായ ബ്രഹ്മശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സാറിന് ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഭാഗം സമര്‍പ്പിക്കുന്നു. ശ്രീശങ്കരാചാര്യസ്വാമികള്‍ രചിച്ച ഏകശ്ളോകി എന്ന...

ഭാഗവതാമൃതം വീഡിയോ – സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യാജി (വാല്യം 1 – 5)

സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യയുടെ ഭാഗവതാമൃതം ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകള്‍ വളരെ കൃത്യതയോടെ യുട്യൂബില്‍ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തതിനു ശ്രീ bebliss4life നു നന്ദി രേഖപെടുത്തുന്നു. ശ്രേയസ് വായനക്കാരുടെ സൗകര്യത്തിനു വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകള്‍ ഈ പേജില്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഏകദേശം 95...

രാമകഥാസാഗരം വീഡിയോ – സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ

സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യയുടെ രാമകഥാസാഗരം ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകള്‍ വളരെ കൃത്യതയോടെ യുട്യൂബില്‍ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്തതിനു ശ്രീ bebliss4life നു നന്ദി രേഖപെടുത്തുന്നു. പുതിയ വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ അറിയിന്നതിനായി http://www.youtube.com/bebliss4life...