രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു

നാം നമ്മുടെ ആലസ്യത്തെ ആദ്യം മാറ്റുക (107)

ശ്രീ രമണമഹര്‍ഷി

ഡിസംബര്‍ 13, 1935

109. അംബാലയില്‍ നിന്നും ഭഗവാനെക്കാണാന്‍ വന്ന രണ്ടുപേര്‍ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ആശ്രമത്തില്‍ തങ്ങിയിരുന്നു. അവര്‍ മടങ്ങിപ്പോകാന്‍ യാത്ര പറയുന്ന അവസരത്തില്‍ തങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാര്‍ക്കും മറ്റും ഉള്ള ആദ്ധ്യാത്മിക ആലസ്യത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റാമെന്നു ചോദിച്ചു.

ഉ: നാം നമ്മുടെ ആലസ്യത്തെ ആദ്യം മാറ്റുക. അത്‌ മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും പാഠമായിത്തീരും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സാന്നിധ്യംകൊണ്ട്‌ മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ വശത്തു കൊണ്ടുവരാം. എന്നാല്‍ അത്‌ മാനസിക പരിവര്‍ത്തനമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അതിനാല്‍ ആദ്യം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തന്നെ ദൃഢപ്പെടട്ടെ.

ചോ: എന്റെ മയക്കത്തെ ഞാനെങ്ങനെ മാറ്റും?

ഉ: മയങ്ങുന്നതാരെന്നു നോക്കണം. അതിന് അന്തര്‍മുഖനായിരുന്നു താനാരാണെന്നന്വേഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അന്വേഷണം മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു പ്രേരകമായിത്തീരും.

Back to top button