ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന്

ശ്ലോകം 24

ഉത്സീദേയുരിമേ ലോകാ
ന കുര്യാം കര്‍മ്മ ചേദഹം
സംകരസ്യ ച കര്‍ത്താ സ്യാം
ഉപഹന്യാമിമാഃ പ്രജാഃ

അര്‍ഥം :
ഞാന്‍ കര്‍മ്മം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഈ ലോകങ്ങള്‍ ധര്‍മ്മലോപം കൊണ്ട് നശിച്ചുപോകും. അങ്ങിനെ വര്‍ണ്ണസങ്കരത്തിനു കാരണക്കാരനായി ഈ പ്രജകള്‍ക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നവനായി തീരും.

ഭാഷ്യം :
ഞാന്‍ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മസാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തില്‍ മുഴുകി കഴിച്ചു കൂട്ടിയാല്‍ ജനങ്ങള്‍ അവരുടെ ജീവിതയാത്രയില്‍ എങ്ങിനെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുക?ജനങ്ങള്‍ നാം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ എന്താണെന്നു മനസ്സിലാക്കി നമ്മെ അനുകരിക്കുകയാണ് പതിവ്‌. നിലവിലിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതി അഭംഗുരം തുടരണമെങ്കില്‍ നാം അവര്‍ക്ക് മാതൃയായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് പ്രാപ്തന്‍മാരും വിദ്വാന്‍മാരുമായ ആളുകള്‍ യാതൊരു കാരണവശാലും കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് അലസന്‍മാരായി ഇരിക്കുവാന്‍ പാടില്ല.