ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം

നിഷ്കാമകര്‍മ്മയോഗം (ജ്ഞാ.6.2)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന്

ശ്ലോകം 2

യം സംന്യാസമിതി പ്രാഹുര്‍
യോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവ
ന ഹ്യ സംന്യസ്ത സങ്കല്പോ
യോഗീ ഭവതി കശ്ചന

അല്ലയോ അര്‍ജ്ജുന, യാതൊന്നിനെയാണ് സന്ന്യാസമെന്നു പറയുന്നത്, അതുതന്നെയാണ് നിഷ്കാമകര്‍മ്മയോഗം എന്നറിഞ്ഞാലും, എന്തെന്നാല്‍ ഫലേച്ഛ രൂപത്തിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരുവനും യോഗിയായി ഭവിക്കുന്നില്ല.

സന്ന്യാസവും യോഗവും തമ്മിലുള്ള ഏകത്വത്തിന്റെ പതാക ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റു പല ശാസ്ത്രങ്ങളും പാറിപ്പറത്തിയിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിന്റെ സമനിലയാണു യോഗം. കര്‍മ്മങ്ങള്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ സങ്കല്പങ്ങളെ, അതായതു മനോവ്യാപാരം, മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള കര്‍മ്മം, ഇച്ഛ തുടങ്ങിയവയെ, ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആര്‍ക്കും യോഗനില കൈവരിക്കാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല. ഇതു മഹായോഗികള്‍ അവരുടെ സ്വന്തം അനുഭവത്തില്‍കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Back to top button