ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം

എല്ലാ ദേവകളിലുമുള്ള ദൈവത്വം ഞാനാണ്‌ (ജ്ഞാ.7.21)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന്

അദ്ധ്യായം ഏഴ് : ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം

ശ്ലോകം 20

യോ യോ യാം യാം തനും ഭക്തഃ
ശ്രദ്ധയാര്‍ച്ചിതുമിച്ഛതി
തസ്യ തസ്യാചലാം ശ്രദ്ധാം
താമേവ വിദധാമ്യഹം.

ഒരു ഭക്തന്‍ ഏതൊരു ദേവതാശരീരത്തെയാണ് ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി പൂജിക്കുവാനിച്ഛിക്കുന്നത്, ആ ദേവന്റെ ഭജനത്തില്‍ ഭക്തനുള്ള വിശ്വാസത്തെയും ഭക്തിയേയും ഞാന്‍ വളര്‍ത്തി അചഞ്ചലമായി ഉറപ്പിക്കുന്നു.

ഏതു ദേവതമാരില്‍നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹനിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതു ഞാനാണ്. എന്നാല്‍ അപ്രകാരമുള്ള ഭക്തന്മാര്‍ക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടദേവതകളിലെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്വം ഞാനാണെന്ന വിശ്വാസമില്ല. വിവിധ ദേവതകള്‍ ഓരോന്നും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന് അവര്‍ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Back to top button