ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന്

അദ്ധ്യായം ഏഴ് : ജ്ഞാനവിജ്ഞാനയോഗം

ശ്ലോകം 22

സ തയാ ശ്രദ്ധയാ യുക്ത-
സ്തസ്യാരാധനമീഹതേ
ലഭതേ ച തതഃ കാമാന്‍
മയൈവ വിഹിതാന്‍ ഹി താന്‍.

ഇഷ്ടദേവനെ ഉപാസിക്കുന്ന ഭക്തന്‍ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടി തന്റെ ദേവതയെ ആരാധിക്കുന്നു. ആ ദേവതയില്‍ നിന്ന് എന്നാല്‍തന്നെ നല്‍കപ്പെട്ട ഇഷ്ടപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ അവനു ലഭിക്കുന്നു.

അചഞ്ചലമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ ഫലപ്രാപ്തിയില്‍ എത്തുന്നതുവരെ അവര്‍ ഇഷ്ടദേവതകളെ ഉപാസിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അവര്‍ക്ക് ഇപ്രകാരം ലഭിക്കു്ന്ന ഫലം ഞാന്‍മാത്രമാണ് നല്‍കുന്നത്.