ജ്ഞാനേശ്വരി ഭഗവദ്ഗീത ഭാഷ്യം

 • മാനസിക തപസ്സില്‍ ഭാവശുദ്ധിയുള്ള മനസ്സുണ്ടാകുന്നു (17- 16)

  ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച മനസ്സിന് അതിന്‍റെ കാതലായ സ്വഭാവം ഇല്ലാതാകുന്നു. വെളളത്തില്‍ വീഴുന്ന ഉപ്പ് വെള്ളവുമായിക്കലര്‍ന്ന് ഒന്നാകുന്നതുപോലെ മനസ്സ് ആത്മാവുമായി താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥിതിയില്‍, പാണിതലം രോമവിമുക്തമായിരിക്കുന്നതുപോലെ,…

  Read More »
 • വക്ത്രം ബ്രഹ്മശാലയാക്കി വാക്തപസ്സ് (17-15)

  വാക്തപം ചെയ്യുന്നവനോട് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുകയോ കുശലം പറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലാതെ അവന്‍ സംസാരിക്കുകയില്ല. മറ്റുള്ള സമയങ്ങളില്‍ അവന്‍ വേദങ്ങള്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉരുവിടുകയോ ഈശ്വരനെ സ്തുതിച്ച് സ്തോത്രങ്ങള്‍ ചൊല്ലുകയോ…

  Read More »
 • ശാരീരിക തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്‍ പരോപകാര നന്മചെയ്യുന്നു (17-14)

  ശാരീരിക തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്‍ ദേഹാഹങ്കാരമാകുന്ന മാലിന്യം മാറ്റുന്നതിനുവേണ്ടി, അതിനെ അവര്‍ യോഗാനുഷ്ഠാനമാകുന്ന ലേപം പുരട്ടി സ്വധര്‍മ്മമാകുന്ന അഗ്നിയിലിട്ട് എരിക്കുന്നു. എല്ലാ ജീവികളിലും പരമാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നുവെന്നുള്ള ബോധത്തോടെ അവര്‍ എല്ലാവരേയും…

  Read More »
 • ശ്രദ്ധാശൂന്യമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം താമസം (17-13)

  താമസയജ്ഞത്തിനു കാരണം തമോഗുണിയുടെ ദുരാഗ്രഹമാണ്. വീശേണ്ട വഴി ഏതാണെന്ന് കാറ്റിനു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍, മൃത്യുദേവന് മനുഷ്യനെ സമീപിക്കാന്‍ ശുഭമുഹൂര്‍ത്തം നോക്കി കാത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കില്‍, നിഷിദ്ധപദാര്‍ത്ഥങ്ങളെ എരിക്കാന്‍ അഗ്നിക്കു ഭയമുണ്ടെങ്കില്‍, മാത്രമേ…

  Read More »
 • ഫലത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം രാജസീയമാണ് (17-12)

  ഒരു യജ്ഞം നടത്തിയാല്‍ തനിക്ക് സ്വര്‍ഗ്ഗപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുകയും യജ്ഞകര്‍ത്താവ് എന്ന നിലയില്‍ തന്‍റെ യശസ്സ് വര്‍ദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് രജോഗുണികള്‍ക്കുള്ളത്. ഇപ്രകാരം ഫലത്തിനുവേണ്ടിയും പ്രശസ്തിക്കുവേണ്ടിയും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം…

  Read More »
 • സത്ത്വയജ്ഞര്‍ ഫലവാഞ്ഛാത്യാഗികളാണ് (17-11)

  വിശ്വക്ഷേമത്തെ ലാക്കാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ യജ്ഞങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നതിനായി നിശ്ചയിക്കുകയും നിസ്വാര്‍ത്ഥതയോടെ ഹൃദയംഗമമായി അതില്‍ മുഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. അവര്‍ക്ക് ഒരു വിധത്തിലുമുള്ള ഫലകാംക്ഷയില്ല. അവര്‍ ഫലവാഞ്ഛാത്യാഗികളാണ്. സ്വധര്‍മ്മത്തിലല്ലാതെ മറ്റെല്ലാറ്റിലും…

  Read More »
 • താമസാഹാരത്തിന്‍റെ രീതിനോക്കി തമോഗുണത്തിന്‍റെ അളവുതീരുമാനിക്കാം (17-10)

  തലവെട്ടിക്കളയുകയോ, ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയില്‍ക്കൂടി നടക്കുകയോ ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം എന്താണെന്നറിയാന്‍ ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം ചെയ്യാന്‍ ഒരുമ്പെടുമോ? എന്നാല്‍ താമസീശ്രദ്ധയുള്ളവര്‍ അവരുടെ ആഹാരക്രമംകൊണ്ട് ഈ മാതിരിയുള്ള വേദന സദാ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.…

  Read More »
 • രാജസപ്രധാനമായ ആഹാരത്തിന്‍റെ ഫലം ദുഃഖമാണ്(17-9)

  മാരകമല്ലെങ്കിലും കാളകൂടവിഷത്തേക്കാള്‍ തിക്തവും ചുണ്ണാമ്പിനേക്കാള്‍ നീറ്റലുണ്ടാക്കുന്നതും പുളിപ്പുള്ളതും ആയ ഭക്ഷണമാണ് രാജസീശ്രദ്ധയുള്ളവര്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വാസ്തവത്തില്‍ ഇതു ഭക്ഷണമല്ല. ഒരുവനിലുള്ള രോഗസര്‍പ്പങ്ങളെ ഉണര്‍ത്തുന്നതിനും ക്ഷോഭിപ്പിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി തിന്നുന്ന പദാര്‍ത്ഥങ്ങളാണിവ. ഇതോടെ…

  Read More »
 • സത്ത്വഗുണത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് സാത്ത്വികാഹാരം (17-8)

  സാത്ത്വികാഹാരമാകുന്ന നീരദങ്ങള്‍ ചൊരിയുന്ന നീരുകൊണ്ട് ശരീരം നിറയുമ്പോള്‍ ദീര്‍ഘായുസ്സാകുന്ന നദി ദൈനംദിനം ഉല്‍ഫുല്ലമായി ഒഴുകുന്നു. പകല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതിനു കാരണക്കാരന്‍ പകലവനായിരിക്കുന്നതുപോലെ സത്ത്വഗുണത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് സാത്ത്വികാഹാരം കാരണമാകുന്നു. ഈ…

  Read More »
 • മനുഷ്യന്‍ എപ്പോഴും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ദാസനാണ് (17-7)

  ഓരോരുത്തരും ഭക്ഷണം അവനവന്‍റെ രുചിക്കനുസരിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്‍ എപ്പോഴും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ദാസനാണ്. കര്‍ത്താവും ഭോക്താവുമായിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവ് അവന്‍റെ ഗുണസ്വഭാവമനുസരിച്ച് മൂന്നു വിധക്കാരനാണ്. തന്മൂലം അവന്‍റെ കര്‍മ്മങ്ങളും മൂന്നു…

  Read More »
Back to top button