ശാരീരിക തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്‍ പരോപകാര നന്മചെയ്യുന്നു (17-14)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 17-14 ദേവദ്വിജഗുരു പ്രാജ്ഞ- പൂജനം ശൗചമാര്‍ജ്ജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാ ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ ദേവകളേയും ബ്രാഹ്മണരേയും ഗുരുക്കന്മാരേയും ആത്മജ്ഞാനികളേയും പൂജിക്കുക, ശുചിത്വം പാലിക്കുക,...

ശ്രദ്ധാശൂന്യമായി ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം താമസം (17-13)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 17 – 13 വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം‌ താമസം പരിചക്ഷതേ. ശാസ്ത്രവിധിയൊന്നും നോക്കാതെ, അന്നദാനം നടത്താതെ, മന്ത്രങ്ങള്‍ കൂടാതെ, ദക്ഷിണ നല്‍കാതെ,...

ഫലത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം രാജസീയമാണ് (17-12)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 17 – 12 അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദംഭാര്‍ത്ഥമപി ചൈവ യത് ഇജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ! തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. അല്ലയോ അര്‍ജ്ജുന, എന്നാല്‍ ഫലത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചും സ്വമഹത്ത്വത്തെ അറിയിക്കുന്നതിനു...

സത്ത്വയജ്ഞര്‍ ഫലവാഞ്ഛാത്യാഗികളാണ് (17-11)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 17 – 11 അഫലാകാംക്ഷിഭിര്‍യജ്ഞോ വിധിദൃഷ്ടോ യ ഇജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സ സാത്ത്വികഃ ഭൗതിക ഫലകാംക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാല്‍ ശാസ്ത്രവിഹിതമായ ഏതു യജ്ഞം...

താമസാഹാരത്തിന്‍റെ രീതിനോക്കി തമോഗുണത്തിന്‍റെ അളവുതീരുമാനിക്കാം (17-10)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 17 – 10 യാതയാമം ഗതരസം പുതി പര്യുഷിതം ച യത് ഉച്ഛിഷ്ടമപി ചാമേദ്ധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. പാകം ചെയ്തിട്ട് ഒരു യാമം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും സ്വാദ് പോയതും ദുര്‍ഗ്ഗന്ധമുള്ളതും...

രാജസപ്രധാനമായ ആഹാരത്തിന്‍റെ ഫലം ദുഃഖമാണ്(17-9)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 17 – 7 കട്വമ്ലലവണത്യുഷ്ണ തീക്ഷ്ണരൂക്ഷ വിദാഹിനഃ ആഹാരാ രാജസസ്യേഷ്ടാ ദുഃഖ ശോകാമയപ്രദാഃ അതിയായ കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, എരിവ് എന്നിവയുള്ളവയും മെഴുക്കു ചേര്‍ക്കാത്തവയും...
Page 3 of 78
1 2 3 4 5 78