പാണ്ഡവ സേനാവര്‍ണ്ണനം (ജ്ഞാ.1.4,5,6)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 4 അത്ര ശൂരാ മഹേഷ്വാസാ ഭീമാര്‍ജ്ജുനസമാ യുധി യുയുധാനോ വിരാടശ്ച ദ്രുപദശ്ച മഹാരഥഃ ശ്ലോകം 5 ധൃഷ്ട കേതുശ്‍ചേകിതാനഃ കാശിരാജശ്‍ച വീര്യവാന്‍ പുരുജിത് കുന്തിഭോജശ്‍ച ശൈബ്യശ്‍ച നരപുംഗവഃ ശ്ലോകം 6...

പാണ്ഡവസൈന്യത്തിന്റെ ക്രോധാവേശം (ജ്ഞാ.1.2,3)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 2 സഞ്ജയന്‍ ഉവാച: ദൃഷ്ട്വാ തു പാണ്ഡവാനീകം വ്യൂഢം ദുര്യോധനസ്തദാ ആചാര്യമുപസംഗമ്യ രാജാ വചനമബ്രവീത്. സഞ്ജയന്‍ പറഞ്ഞു: ദുര്യോധനരാജാവ് അപ്പോള്‍ പാണ്ഡവപ്പട അണിനിരന്നതു കണ്ടിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ...

അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം പ്രാരംഭം (ജ്ഞാ.1.1)

ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരി ഭാഷ്യത്തില്‍ നിന്ന് അദ്ധ്യായം ഒന്ന് : അര്‍ജുനവിഷാദയോഗം ശ്ലോകം 1 ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച: ധര്‍മ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേതാ യുയുത്സവഃ മാമകാഃ പാണ്ഡവാശ്‍ചൈവ കിമകുര്‍വ്വത സഞ്ജയ? ധൃതരാഷ്ട്രര്‍ സഞ്ജയനോട് ചോദിച്ചു: പുണ്യഭൂമിയെന്ന് വിളിക്കുന്ന...
Page 78 of 78
1 76 77 78