ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

 • ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ജീവചരിത്രം PDF – എ. കെ. നായര്‍

  ദീര്‍ഘകാലം ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയോട് വളരെ അടുത്തിടപഴകിയിട്ടുള്ള ശിഷ്യനായ ശ്രീ എ. കെ. നായര്‍ രചിച്ച ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ സ്വാമിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളെയും ജീവചരിത്രത്തെയും വേണ്ടുംവണ്ണം പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

  Read More »
 • ആനന്ദക്കുമ്മി PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  "സത്യത്തില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യമെല്ലാവര്‍ക്കും ചിത്തത്തിലുള്ളതറിയാതെ പൃഥ്വീപതിവശമാണതെന്നോര്‍ക്കുന്നോര്‍ എത്തുമോ സ്വാതന്ത്ര്യേ ജ്ഞാനപ്പെണ്ണേ." - ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  Read More »
 • ആനന്ദമതപരസ്യം PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  "ദുഃഖം നീങ്ങി ആനന്ദം ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ദൈവത്തെ പ്രാര്‍ത്ഥനാദികള്‍കൊണ്ടും പായസാദികള്‍കൊണ്ടും പ്രസാദിപ്പിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്.മനസ്സിനെ ചികിത്സിച്ച് നന്നാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് യഥാര്‍ത്ഥ ദൈവഭജനം. പ്രാര്‍ത്ഥനാദികളാല്‍ പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇല്ല.…

  Read More »
 • ശിവയോഗ രഹസ്യം PDF – ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  ആനന്ദമത' സ്ഥാപകനായ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി രചിച്ച കൃതിയാണ് ശിവയോഗ രഹസ്യം. രാജയോഗം പ്രചരിപ്പിച്ച ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയെ നിരീശ്വരവാദിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നവര്‍ ശിവയോഗ രഹസ്യത്തിലെ ഈ ഭാഗം തീര്‍ച്ചയായും…

  Read More »
 • ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി – നവോത്ഥാനഗുരു PDF

  ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിയുടെ ആദര്‍ശങ്ങള്‍ സ്വാധീനിച്ച പ്രശസ്തരുടെ ലേഖനസമാഹാരമാണ് 'ബ്രഹ്മാനന്ദസ്വാമി ശിവയോഗി - നവോത്ഥാനഗുരു' എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം. ശ്രീ ഏ കെ നായര്‍, തകഴി, സി.…

  Read More »
 • ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  പാലക്കാട് ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി (18521929) വിഗ്രഹാരാധനയെ വിട്ട് രാജയോഗം പരിശീലിക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. വിഗ്രഹാരാധനയെ അദ്ദേഹം എതിര്‍ത്തു എന്നുമാത്രം മനസ്സിലാക്കി ചിലര്‍ അദ്ദേഹത്തെ…

  Read More »
 • മോക്ഷപ്രദീപം PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  മോക്ഷപ്രദീപം (The Light to Salvation) എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ പാലക്കാട് ആലത്തൂര്‍ സിദ്ധാശ്രമത്തിലെ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി (1852-1929) അനാദികാലമായി ആചരിച്ചുവരുന്ന ജാതിഭേദത്തെയും യാഗം, വ്രതം,…

  Read More »
 • ആനന്ദവിമാനം PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  "കര്‍മ്മകാണ്ഡാചാര്യന്മാര്‍ തങ്ങളുടെ പൂജതയെയും ലഭ്യത്തെയും നിലനിര്‍ത്തുവാന്‍വേണ്ടി യോഗത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും കര്‍മ്മകാണ്ഡത്തെ കലര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സ്വാര്‍ത്ഥതല്പരന്മാര്‍ ഹിന്ദുമതത്തില്‍ പലതും എഴുതി ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്" എന്ന് ആനന്ദവിമാനം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍…

  Read More »
 • ആനന്ദസോപാനം PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  അനുമോദിച്ചുകൊണ്ടും രാജയോഗാനുഭവം വിവരിച്ചുകൊണ്ടും ശിഷ്യന്മാര്‍ ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗിക്ക് അയച്ച കത്തുകളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ആനന്ദസോപാനം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥം.

  Read More »
 • ആനന്ദസൂത്രം PDF – ശ്രീ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

  "ഹേ പരമ കാരുണീക! ആട്, കോഴി മുതലായ അനാഥപ്രാണികളെ അറുക്കുന്ന സങ്കടം കണ്ട് സഹിക്കാതെ കണ്ണുനീര്‍ വാര്‍ത്തുംകൊണ്ട് ഹിംസാദോഷത്തെപ്പറ്റി അങ്ങുന്നു വിസ്തരിച്ചതിനെ കണ്ട് എത്രയോപേര്‍ ഇക്കാലത്തില്‍ ഹിംസയെ…

  Read More »
 • Page 1 of 2
  1 2
Back to top button