പ്രാചീന വിഗ്രഹാരാധനയും ജനതയുടെ ആരോഗ്യവും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 8 MB 35 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌