യോഗവാസിഷ്ഠത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപാഖ്യാനമാണ് ശിഖിദ്ധ്വജോപാഖ്യാനം. മാളവരാജ്യത്തെ ശിഖിദ്ധ്വജനെന്നു പേരായ രാജാവിന്റെയും ചൂഡാല എന്നുപേരായ രാജ്ഞിയുടെയും സത്യാന്വേഷണ പരിശ്രമകഥയാണ് ഇത്. ശിഖിദ്ധ്വജോപാഖ്യാനം അധികരിച്ച് പ്രൊഫസ്സര്‍ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ശേഖരം നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. ശിഖിദ്ധ്വജോപാഖ്യാനം ഉടന്‍തന്നെ ശ്രേയസ്സിലെ യോഗവാസിഷ്ഠം പംക്തിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 14 MB 61 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 13.4 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 12.3 MB 54 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 13.4 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 12.3 MB 54 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 13 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 12 MB 52 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 10.5 MB 46 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌