ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ ബ്രഹ്മവിദ്യപഞ്ചകം എന്ന അദ്വൈത ഉപദേശകൃതിയെ അധികരിച്ച് പ്രൊഫസ്സര്‍ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍ നടത്തിയ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ശേഖരം നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. ജനനീനവരത്നമഞ്ജരി ഇവിടെ വായിക്ക‍ാം.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 13.3 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 13.6 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 13.3 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 13.3 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 13.6 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 10.7 MB 47 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌