ശ്രീനാരായണഗുരു

കൃതികള്‍

 1. ജീവകാരുണ്യപഞ്ചകം
 2. വിനായകാഷ്ടകം
 3. ശ്രീവാസുദേവാഷ്ടകം
 4. ധര്‍മ്മം / ധര്‍മം / ധര്‍മ്മഃ
 5. വിഷ്ണ്വഷ്‍ടകം
 6. മണ്ണന്തലദേവീസ്തവം
 7. കാളിനാടകം
 8. ജനനീനവരത്നമഞ്ജരി
 9. ഭദ്രകാള്യഷ്ടകം
 10. ഷണ്‍മുഖസ്‍തോത്രം
 11. ഷണ്‍മുഖദശകം
 12. ചിജ്ജഡചിന്തനം
 13. ചിജ്ജഡചിന്തകം (ഗദ്യം)
 14. നിര്‍വൃതിപഞ്ചകം
 15. ഗുഹാഷ്ടകം
 16. ബാഹുലേയാഷ്ടകം
 17. ശിവപ്രസാദപഞ്ചകം
 18. സദാശിവദര്‍ശനം
 19. ദേവീസ്തവം
 20. ശിവശതകം
 21. അര്‍ദ്ധനാരീശ്വരസ്തവം
 22. മനനാതീതം / വൈരാഗ്യദശകം
 23. ആത്മവിലാസം
 24. കുണ്ഡലിനിപ്പാട്ട്
 25. ഇന്ദ്രിയ വൈരാഗ്യം
 26. ശിവസ്തവം (പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടി)
 27. കോലതീരേശസ്തവം
 28. സ്വാനുഭവഗീതി (വിഭുദര്‍ശനം )
 29. പിണ്ഡനന്ദി
 30. ചിദംബരാഷ്ടകം
 31. തമിഴ് ശ്ലോകം (ഗംഗാഷ്ടകത്തില്‍ നിന്ന്)
 32. തേവാരപ്പതികങ്ക‌ള്‍ (തമിഴ്)
 33. ജാതിനിര്‍ണ്ണയം
 34. ജാതിലക്ഷണം
 35. ബ്രഹ്മവിദ്യപഞ്ചകം
 36. അനുകമ്പാദശകം
 37. ആശ്രമം
 38. മുനിചര്യാപഞ്ചകം
 39. ആത്മോപദേശശതകം
 40. അദ്വൈതദീപിക
 41. ദൈവദശകം
 42. ദര്‍ശനമാല
 43. സദാചാരം
 44. ശ്ലോകത്രയീ
 45. ഹോമമന്ത്രം
 46. വേദാന്തസൂത്രം
 47. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്
 48. തിരുക്കുറള്‍
 49. ഒഴുവിലൊടുക്കം
 50. ഗദ്യപ്രാര്‍ത്ഥന
 51. ദൈവചിന്തനം 1
 52. ദൈവചിന്തനം 2
 53. ഷാണ്‍മാതുരസ്‍തവം
 54. സുബ്രഹ്മണ്യകീര്‍ത്തനം
 55. നവമഞ്ജരി

ജീവചരിത്രം

 1. ബ്രഹ്മശ്രീ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജീവചരിത്ര സംഗ്രഹം – എന്‍ കുമാരന്‍ ആശാന്‍

കൃതികളുടെ വ്യാഖ്യാനവും സത്സംഗപ്രഭാഷണങ്ങളും

 1. ജനനി നവരത്ന മഞ്ജരി പ്രഭാഷണം (MP3) – സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി
 2. ബ്രഹ്മവിദ്യപഞ്ചകം പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 3. ജനനീനവരത്നമഞ്ജരി പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 4. നിര്‍വൃതിപഞ്ചകം പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 5. ചിജ്ജഡചിന്തനം പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍നായര്‍
 6. ആത്മോപദേശശതകം പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ MP3 – ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 7. അദ്വൈതദീപിക വ്യാഖ്യാനം PDF – ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 8. ശ്രീവാസുദേവാഷ്ടകം വ്യാഖ്യാനം PDF – ശ്രീ എം എച്ച് ശാസ്ത്രി
 9. പ്രപഞ്ചശുദ്ധിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF – പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 10. അനുഭൂതിദശകം വ്യാഖ്യാനം PDF – പ്രൊഫ. ജി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 11. ചിജ്ജഡചിന്തനം (വ്യാഖ്യാനം) PDF – ബ്രഹ്മശ്രീ ജി ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍

ചിത്രങ്ങള്‍

 1. ശ്രീനാരായണസ്വാമിയുടെ 155-മത് ജയന്തി ആഘോഷം, ചെമ്പഴന്തി
 2. അരുവിപ്പുറം ശിവക്ഷേത്രം ചിത്രങ്ങള്‍