അജ്ഞാനത്തിന്റെ സ്രോതസ്സ് (644)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 644 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). സര്‍ഗ്ഗാദ്യാ മൃതജീവാനാം സര്‍വത്രൈവാംഗുലൈംഗുലൈ അസംഖ്യാ: സന്ത്യസംഖ്യാനാമദൃശ്യാപ്രതിഘാമിഥ: (6.2/159/63) വിപശ്ചിത് (ഭാസന്‍) പറഞ്ഞു: ശുദ്ധജ്ഞാനദൃഷ്ടിയില്‍ നോക്കിയാല്‍ എല്ലാം...

സങ്കല്‍പ്പവസ്തുക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരാവബോധം (643)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 643 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). അഹോ നു വിഷമാ മായാ മനോമോഹവിധായിനീ വിദ്യയ: പ്രതിഷേധാശ്ച യദേകത്ര സ്ഥിതം ഗത: (6.2/159/41) ഇന്ദ്രന്‍ വിപശ്ചിത്തിനോടു പറഞ്ഞു: അങ്ങയുടെ ബോധം മാന്‍ വര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍...

വ്യാധന്റെ ദേഹം (642)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 642 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). തദൈവൈതന്‍മഹാഭേദോ മൃദ്ഭാതുത്വമുപാഗതം കാലേന വസുധാ ഭൂയോ ഭൂത്വാ മൃണ്‍മയതാം ഗതി (6.2/158/19) അഗ്നിദേവന്‍ പറഞ്ഞു: വ്യാധന്‍ മുനിയില്‍ നിന്നും ഇതെല്ലാം കേട്ട് അത്ഭുതപരതന്ത്രനായി....

ജന്മാവസ്ഥകള്‍ (641)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 641 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). ഹ്യാസ്തനീ ദുഷ്ക്രിയാഭ്യേതി ശോഭാം സത്ക്രിയയാ യഥാ ആദ്യൈവ പ്രാക്തനീം തസ്മാദ്യത്നാത്സത്കാര്യവാന്‍ഭവ (6.2/157/29) മുനി തുടര്‍ന്നു: അങ്ങ് പറയും, ഞാനെന്റെ പൂര്‍വ്വജന്മത്തില്‍...

ചിത്തവും അനുഭവവും (640)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 640 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). യേന യേന യഥാത്മീയാ പ്രാര്‍ത്ഥ്യതേ സ്വയമേവ സാ പ്രയഛതി തഥൈവാശു തസ്മാച്ചിദനുഭൂയതേ (6.2/156/26) വ്യാധന്‍ ചോദിച്ചു: അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കെന്താണ് സംഭവിക്കുക? മുനി പറഞ്ഞു: അങ്ങയുടെ...

വിധിയെ മാറ്റിമറിക്കാന്‍ എന്തെങ്കിലും മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളുണ്ടോ? (639)

യോഗവാസിഷ്ഠം നിത്യപാരായണം ദിവസം 639 – ഭാഗം 6.2 നിര്‍വാണ പ്രകരണം ഉത്തരാര്‍ദ്ധം (രണ്ടാം ഭാഗം). അവശ്യം ഭവിതവ്യോഽര്‍ത്ഥോ ന കദാചന കേനചിത് വിദ്യാതുമന്യഥാ ശക്യസ്തന്ന ക്ഷരതി യത്നത: (6.2/155/53) മുനി തുടര്‍ന്നു: ഭഗവാന്‍ അപ്രത്യക്ഷനായിക്കഴിഞ്ഞും നിന്റെ തപശ്ചര്യകള്‍ തുടരും....
Page 1 of 116
1 2 3 116