ശ്രദ്ധ കൂടാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അസത്ത് (ജ്ഞാ. 17.28)

ജ്ഞാനേശ്വരി – ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരഭാഷ്യം അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 28 അശ്രദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം തപസ്മപ്തം കൃതം ച യത് അസദിത്യുച്യതേ പാര്‍ത്ഥ! ന ച തത് പ്രേത്യ നോ ഇഹ. അല്ലയോ അര്‍ജ്ജുനാ, ശ്രദ്ധ കൂടാതെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എന്നുവേണ്ട...

ഓം തത് സത് എന്നത് പരബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് (ജ്ഞാ. 17.27)

ജ്ഞാനേശ്വരി – ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരഭാഷ്യം അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 27 യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതിഃ സദിതി ചോച്യതേ കര്‍മ്മ ചൈവ തദര്‍‍ത്ഥീയം സദിത്യേ വാഭിധീയതേ. യാഗാദി കര്‍മ്മങ്ങളിലും തപസ്സിലും ദാനധര്‍മ്മത്തിലും ഉള്ള നിഷ്ഠയേയും സത് എന്നുപറയുന്നു....

സത് ശബ്ദത്തിന്റെ അര്‍ത്ഥം (ജ്ഞാ. 17.26)

ജ്ഞാനേശ്വരി – ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരഭാഷ്യം അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 26 സദ്‌ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യേതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കര്‍മ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദഃ പാര്‍ത്ഥ യുജ്യതേ ഹേ അര്‍ജ്ജുനാ, ഉണ്ട് എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലും യോഗ്യം എന്ന അര്‍ത്ഥത്തിലും സത് എന്ന പദം...

എല്ലാ കര്‍മ്മങ്ങളും തത്‍രൂപ ബ്രഹ്മത്തിനു സമര്‍പ്പിക്കുക (ജ്ഞാ. 17.25)

ജ്ഞാനേശ്വരി – ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരഭാഷ്യം അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 25 തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞ തപഃ ക്രിയാഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാഃ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ ‘തത്’ എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മോക്ഷേച്ഛുക്കളാല്‍ ഫലത്തെ അപേക്ഷിക്കാതെ...

യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്സ് എന്നിവ ഓം എന്നുച്ചരിച്ച് ആരംഭിക്കുന്നു (ജ്ഞാ. 17.24)

ജ്ഞാനേശ്വരി – ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരഭാഷ്യം അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 24 തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനതപഃ ക്രിയാഃ പ്രവര്‍ത്തന്തേ വിധാനോക്ലാഃ സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം ആകയാല്‍ (ബ്രഹ്മവാചകമായതുകൊണ്ട്) ഓം എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാന്വേഷണതല്പരന്മാരുടെ...

ഓം തത് സത് എന്നു മൂന്നു പ്രകാരത്തിലുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മനാമം (ജ്ഞാ. 17.23)

ജ്ഞാനേശ്വരി – ഭഗവദ്ഗീത ജ്ഞാനേശ്വരഭാഷ്യം അദ്ധ്യായം പതിനേഴ് ശ്രദ്ധാത്രയവിഭാഗയോഗം ശ്ലോകം 23 ഓം തത് സദിതി നിര്‍ദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രിവിധഃ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാഃ പുരാ ഓം തത് സത് എന്നിങ്ങനെ ബ്രഹ്മത്തിനു മൂന്നുവിധത്തില്‍ നാമനിര്‍ദേശമുണ്ട്. ആ മൂന്നു...
Page 1 of 78
1 2 3 78