യോഗവാസിഷ്ഠം – രത്നച്ചുരുക്കം

“യോഗവാസിഷ്ഠം” വസിഷ്ഠരാമായണം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും പണ്ഡിതന്മാരാല്‍ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. ആത്മജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിച്ച ഉത്തമഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്‌ ഇത്‌. ഇതില്‍ പറയാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍...

പ്രകരണം , ബൃഹദ് യോഗവാസിഷ്ഠം

വേദാന്തശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പ്രസ്ഥാനത്രയം – അതായതു ദശോപനിഷത്തുക്കളും ഭഗവദ്ഗീതയും ബ്രഹ്മസൂത്രവും. ദ്വൈതം, വിശിഷ്ടാദ്വൈതം തുടങ്ങിയ അദ്വൈതവേദാന്തത്തിലെ മതഭേദങ്ങള്‍ക്കുകൂടി പ്രമാണഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ പ്രസ്തുത പ്രസ്ഥാനത്രയമാണ്. അതിനാല്‍ വേദാന്തശാസ്ത്രമെന്നു...
Page 116 of 116
1 114 115 116