സ്വാമി ഉദിത്‌ ചൈതന്യാജി നടത്തിയ നാരായണീയം ആത്മീയപ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ പൂര്‍ണ്ണമായ MP3 ശേഖരം നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ഈ ഓഡിയോ ഫയലുകള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റിലും MP3 പ്ലയറുകളിലുംമൊബൈല്‍ ഫോണുകളിലും മറ്റും കേള്‍ക്കുന്നതിനായി വ്യക്തതയില്‍ കുറവുവരാതെ തന്നെ encode ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളും കൂടി ഒരു MP3 സിഡിയില്‍ കോപ്പി ചെയ്യാവുന്നത്ര വലിപ്പമേയുള്ളൂ, ആകെ 602 MB (43.8 hrs) മാത്രം.

ഈ പ്രഭാഷണങ്ങള്‍ താങ്കള്‍ക്ക് ഉപയോഗമുണ്ടായെങ്കില്‍ സ്വാമിയ്ക്ക് ദക്ഷിണ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് സത്കര്‍മ്മമാണ്. വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ ഫോണ്‍ വഴിയോ (9446378706) ഇമെയില്‍ വഴിയോ ([email protected]) ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.

Torrent ആയി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

ZIP ആയി ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം (602 MB)

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 23.4 MB 102 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 26.3 MB 115 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 27.7 MB 121 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 27.4 MB 120 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 21.9 MB 96 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 27.9 MB 122 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 24.1 MB 105 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 28.4 MB 124 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 27.9 MB 122 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 27.2 MB 120 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 23.6 MB 103 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 23.2 MB 102 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 20.9 MB 92 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 26.5 MB 116 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 23.1 MB 101 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 16.1 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
17 24 MB 105 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
18 22.2 MB 97 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
19 25 MB 109 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
20 20.4 MB 89 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
21 24.7 MB 108 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
22 22.6 MB 99 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
23 25.8 MB 112 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
24 25.1 MB 110 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
25 16 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌