ഹസ്താമലകം അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 80.5 MB, 5 hr 50 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 6.8 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 6.6 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 7 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 6.5 MB 28 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 7 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 6.2 MB 27 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌