ഭാഗവതത്തിലെ നവയോഗി ഉപാഖ്യാനം അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 180 MB, 13 hr 8 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 28.5 MB 125 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 27.7 MB 121 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 24.7 MB 108 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 25.9 MB 113 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 26.9 MB 118 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 26.3 MB 115 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 20.1 MB 88 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌