ഓഡിയോനൊച്ചൂര്‍ ശ്രീ വെങ്കടരാമന്‍

രമണ ചരിതം പ്രഭാഷണം MP3 – ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍

ശ്രീ രമണ മഹര്‍ഷിയുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ “രമണചരിതം” സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 115 MB, 8 hr 25 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 9.9 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 5 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 9.7 MB 42 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 7.3 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 9.9 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 9.5 MB 41 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 5.7 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 9 MB 40 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 9 MB 40 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 9.8 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 7.6 MB 33 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 9.8 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 6.6 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌

Back to top button
Close