ശ്രീ രമണ മഹര്‍ഷിയുടെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ “രമണചരിതം” സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 115 MB, 8 hr 25 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 9.9 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 5 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 9.7 MB 42 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 7.3 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 9.9 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 9.5 MB 41 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 5.7 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 9 MB 40 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 9 MB 40 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 9.8 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 7.6 MB 33 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 9.8 MB 43 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 6.6 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌