ശ്രീ രമണ മഹര്‍ഷി എഴുതിയ സത്ദര്‍ശനം (ഉള്ളത് നാര്‍പ്പതു) എന്ന കൃതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശ്രീ നൊച്ചൂര്‍ വെങ്കടരാമന്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക സത്സംഗ പ്രഭാഷണപരമ്പരയുടെ MP3 ഓഡിയോ ഇവിടെ ശ്രവിക്ക‍ാം, ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യ‍ാം. മൊത്തത്തില്‍ 296 MB, 21 hrs 30 minutes ഉണ്ട്.

ക്രമനമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 14 MB 61 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 13.6 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 12.7 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 12.9 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 14.1 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 13.4 MB 59 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 13.7 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 11.2 MB 49 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 15.6 MB 68 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 13.9 MB 61 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 13.3 MB 58 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 12.7 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 13 MB 57 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
17 15.9 MB 70 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
18 13.6 MB 60 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
19 14.2 MB 62 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
20 12.6 MB 55 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
21 12.3 MB 54 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
22 12.8 MB 56 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌