ഗുരു തത്ത്വം, ഭാരതത്തെ ഉയര്‍ത്തുക തുടങ്ങിയ വിഷയത്തില്‍ കൊളത്തൂര്‍ അദ്വൈതാശ്രമത്തിലെ സ്വാമി ചിദാനന്ദപുരി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ MP3 ഓഡിയോ നിങ്ങള്‍ക്ക് കേള്‍ക്കാനും ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ചെയ്യാനും പങ്കുവയ്ക്കാനുമായി ശ്രേയസ്സില്‍ ചേര്‍ക്കുന്നു. സനാതനധര്‍മസേവാ ട്രസ്റ്റിന്റെ ശ്രാവ്യം 8 എന്ന ഓഡിയോ CD യുടെ ഭാഗമാണ് ഇവ. 4 MP3 ട്രാക്കുകള്‍ , 105 MB, 7 മണിക്കൂര്‍ 40 മിനിറ്റ്.

വിഷയം‍ വലുപ്പം / നീളം ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
ഗുരു തത്ത്വം 12.8 MB (56മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
ഉപനിഷദ്‌ വിചാരം 63.5 MB (278 മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
Real Education 11.5 MB (50 മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
ഭാരതത്തെ ഉയര്‍ത്തുക 17.2 MB (76മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌