ദേവീമഹാത്മ്യം ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 7.4 MB 32 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 5.1 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 5.5 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 5.8 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 5.1 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 5.6 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 4.3 MB 19 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 4.7 MB 20 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌