മാണ്ഡൂക്യോപനിഷത്ത് ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 19.7 MB 86 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 20.1 MB 88 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 28.4 MB 124 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌