തന്ത്ര എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സ്വാമി നിര്‍മലാനന്ദഗിരി നടത്തിയ ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ഓഡിയോ MP3 സുമനസ്സുകളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പര്‍ വലുപ്പം (MB) നീളം (മിനിറ്റ്) ഡൗണ്‍ലോഡ്‌ ഇവിടെ കേള്‍ക്കൂ
1 5.4 MB 23 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
2 6.3 MB 27 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
3 4.8 MB 21 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
4 5.9 MB 26 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
5 6.2 MB 27 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
6 6.1 MB 27 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
7 5.8 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
8 5.1 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
9 5.1 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
10 5.3 MB 23 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
11 5.3 MB 23 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
12 4.8 MB 20 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
13 4.9 MB 21 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
14 5 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
15 6.7 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
16 6.6 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
17 5.7 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
18 5.5 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
19 7.7 MB 33 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
20 6.6 MB 29 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
21 5 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
22 6 MB 26 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
23 6.4 MB 28 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
24 6.8 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
25 5.6 MB 24 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
26 5.6 MB 25 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
27 5.9 MB 26 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
28 6.4 MB 28 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
29 6 MB 26 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
30 6.9 MB 30 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
31 7.2 MB 31 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
32 5.3 MB 23 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
33 4.7 MB 21 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
34 5 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
35 4.1 MB 18 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌
36 5 MB 22 മിനിറ്റ് ഡൗണ്‍ലോഡ്‌